2010, മാർച്ച് 28, ഞായറാഴ്‌ച

വിമാനത്തിലെ ബോംബ്കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈക്രോ കഥകൾ..

വിമാനത്തിലെ ബോംബ്:
വിമാനത്തിൽ ബോംബുവെച്ച രാജശേഖരൻ നായർ പിടിയിലായി.
കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി തുണിയഴിച്ചു പരിശോധിച്ചെങ്കിലും
ഭീകരവാദിയെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ‘തുമ്പ്’ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
*******************************************************************
സൃഷ്ടി:
ഭാര്യ പ്രസവ വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞു..
സഹിക്കാനാവാതെ നിലവിളിച്ചു.
സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാവേദന..
ഒടുവിലൊരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു..
വന്നവരും പോയവരുമൊക്കെ ഭർത്താവിന്
കൈകൊടുത്തു പറഞ്ഞു:
കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്..“
**********************************